Vi hjelper deg gjerne

og står på når du trenger det

Vi har solid kompetanse og erfaring og kan bistå innenfor de fleste fagområder. Vi påtar oss oppdrag for private og næringslivsklienter.

Privat

Vi bistår privatpersoner innefor de fleste rettsområder. Vi utarbeider dokumenter, deltar i forhandlinger, og fører saker for domstolene.

Bedrift

Vi har skreddersydd våre tjenester og møter næringslivets behov innenfor aktuelle fagområder. Vi bistår med bærekraftig selskapsledelse, strategi, forhandlinger og rettslige prosesser.

Fagområder privat:

Arbeidsrett

Vi bistår deg i saker knyttet til advarsel, oppsigelse og avskjed.

Vi håndterer også varslingsaker (varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen).

Vi bistår med lønnskrav, manglende lønnsutbetaling og beregning av overtidsbetaling.

Vi bistår i saker knyttet til mobbing og trakassering.

Arv, testament og fremtidsfullmakt

Vi vurderer og gir råd om arveplanlegging.

Vi utarbeider testamenter, også ved kompliserte familiesituasjoner.

Vi gjennomfører arveoppgjør og bistår i tvistesaker ved uenighet om fordeling av arv.

Vi gjennomfører skifte av dødsbo.

Vi utarbeider fremtidsfullmakt.

Erstatningsrett

Vi bistår i saker knyttet til personskade og erstatning for skade på ting.

Vi vurderer ansvarsgrunnlaget og foretar beregning av økonomisk tap.

Familierett

Vi bistår ved opprettelse av ektepakt og samboeravtaler.

Vi bistår ved beregning av vederlag når den ene skal kjøpe seg inn hos den andre.

Vi bistår ved etablering av sameie.

Samlivsbrudd og skilsmisse

Vi bistår i saker knyttet til skilsmisse og opphør av samboerforhold.

Vi bistår i saker knyttet til barnefordeling, foreldreansvar og samværsavtaler.

Fast eiendom

Vi bistår i saker knyttet til mangler ved fast eiendom.

Vi bistår med krav mot selger, utbygger og entreprenør.

Forsikringsrett

Vi bistår ved krav mot forsikringsselskap og beregning av forsikringsoppgjør.

Gjeldsforhandling og akkord

Vi bistår deg i forhandlinger med kreditorer og gjennomføring av akkord og gjeldssanering.

Helserett

Vi har god kompetanse og erfaring innen helselovgivningen og påtar oss slike saker etter nærmere vurdering.

Kontraktsrett

Vi bistår deg med utforming av kontrakter.

Vi bistår i tvister om gjennomføring av avtaler.

Vi bistår i forhandlinger om avtalevilkår.

Pengekrav

Vi bistår deg med inndrivelse av pengekrav.

Vi bistår i saker for namnsmyndighetene.

Personvern

Vi bistår deg med rettigheter og krav innen personvern og GDPR.

Trygd og pensjon

Vi kan bistå med søknad om ytelser til NAV og vurdering av din sak i forhold regelverket.

Vi kan utarbeide klage, anke til Trygderetten og rettslig prosess der det er nødvendig.

Tvisteløsning

Vi kan bistå med forliksklage og rettslig prosess i domstolene.

Vi fremsetter krav, utarbeider prosessvarsel, stevning og tilsvar og andre prosesskriv til domstolene.

Vi forbereder saker i samarbeid med klient og prosederer saker i domstolene.

Vi har solid erfaring fra alle domstoler, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Vi bistår også i voldgiftssaker.

Vi gjennomfører forhandlinger, og bistår med å fremforhandle avtaler utenfor domstolene eller i rettsmeklinger.

Utdanningsrett

Vi bistår ved søknadsprosesser og i klagesaker.

Fagområder næring:

Arbeidsrett

Vi utarbeider og optimaliserer arbeidsavtaler.

Vi vurderer og utarbeider konkurranseklausuler.

Vi gjennomfører prosesser knyttet til advarsel og oppsigelse av arbeidstakere som av ulike grunner ikke fungerer.

Vi gjennomfører omstillingsprosesser og nedbemanninger.

Bygg og entreprise

Vi utarbeider kontraktsdokumenter basert på Norsk Standard.

Vi bistår i kontraktsforhandlingene mellom byggherre og underentreprenører, samt andre kontraktsledd.

Vi uarbeider diverse maler og dokumenter til bruk i entreprepriseforhold.

Vi bistår med å løse løpende problemstillinger som oppstår i og etter kontraktsperioden.

Vi bistår også med forbrukerentreprise etter bustadoppføringslova.

Erstatningsrett

Vi bistår virksomheter med å fremme erstatningskrav.

Vi bistår virksomheter som har fått rettet et erstatningskrav mot seg.

Vi bistår i saker knyttet til styreansvar. 

Etablering av virksomhet

Vi bistår med oppstart av ny virksomhet.

Vi gir råd om valg av selskapsform (for eksempel aksjeselskap eller enkeltpersonsforetak).

Vi bistår med utarbeidelse av stiftelsesdokumenter for etablering av  virksomheter.

Vi utarbeider aksjonæravtaler for eierne av et aksjeselskap.

Fast eiendom

Vi bistår entreprenører og byggherrer i søknadsprosesser og ved kontraksinngåelser.

Vi bistår i saker knyttet til reklamasjon og mangelsaker ved oppføring eller salg av bygg.

Vi bistår i saker etter avhendingsloven og bustadsoppføringsloven og entreprisekontrakter.

Forsikringsrett

Vi bistår ved krav om forsikringsutbetaling og i tvistesaker mot forsikringsselskap.

Vi utarbeider nødvendige selskapsdokumenter knyttet til eksisterende forsikringsavtaler.

Vi bistår med vurdering av styreansvarsforsikring og nøkkelpersonsforsikring.

Helserett og organisering av helsevirksomhet

Vi bistår helsevirksomheter med å ivareta systemansvaret i henhold til helselovgivningen.

Vi bistår helsepersonell i enkeltsaker.

Vi gir råd og bistår med best mulig organisering av helsevirksomhet.

Konkurranserett

Vi gir råd om forbudet mot markedsdeling.

Vi gir råd om øvrige  konkurransebegrensende avtaler.

Vi gir råd om forbud mot utnyttelse av dominerende stilling.

Vi bistår i saker etter konkurranselovgivningen.

Kontrakt og forhandlinger

Vi bistår i forhandlinger og kontraktsinngåelser.

Vi utarbeider standard avtaledokumenter og kontraktsvilkår for virksomheter.

Offentlig anskaffelse

Vi bistår med innlevering av tilbud til offentlige virksomheter.

Vi bistår i klagesaker og rettslige prosesser i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Pengekrav

Vi bistår ved innkreving av ubetalte pengekrav.

Vi bistår i saker for namnsmannen og domstolene.

Personvern

Vi gir råd om reglene for personvern og GDPR.

Vi bistår ved krav og pålegg fra Datatilsynet.

Selskapsrett

Vi gir råd om organisering av virksomheter.

Vi utarbeider aksjonæravtaler.

Vi bistår i tvistesaker mellom aksjonærer, herunder innløsning og utløsning av aksjonær.

Vi utarbeider selskapsrettslige styringsdokumenter.

Vi bistår ved kjøp og salg av aksjer og virksomheter.

Økonomisk kriminalitet og foretaksstraff

Vi bistår i straffesaker knyttet til økonomisk kriminalitet.

Vi bistår ved politianmeldelse etter konkurs.

Vi bistår virksomheter i saker hvor foretaksstraff er aktuelt.

Tvisteløsning

Vi kan bistå med forliksklage og rettslig prosess i domstolene.

Vi fremsetter krav, utarbeider prosessvarsel, stevning og tilsvar og andre prosesskriv til domstolene.

Vi forbereder saker i samarbeid med klient og prosederer saker i domstolene.

Vi har solid erfaring fra alle domstoler; tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Vi bistår også i voldgiftssaker.

Vi gjennomfører forhandlinger, og bistår med å fremforhandle avtaler utenfor domstolene eller i rettsmeklinger.

Vi gjennomfører utenrettslig mekling.

Voldgift

Vi bistår med utarbeidelse av voldgiftsavtaler.

Vi vurderer om saker er underlagt voldgift og om dette bør kreves i det enkelte tilfelle.

Vi gjennomfører voldgiftsprosesser.