Problemer med leietaker?

Det er mange som leier ut bolig, enten en leilighet i egen bolig eller leier ut sekundærbolig. Ikke alle leieforhold går som planlagt, enten ved at man som utleier ikke får betalt husleie eller det kan være andre grunner til at man ønsker en avslutning på leieforholdet.

Les mer her

Ny arvelov er vedtatt

Stortinget vedtok ny arvelov den 14. mai 2019. Det er foreløpig ikke bestemt når loven skal tre ikraft.

Les mer her

Ekteskap og økonomi

Tiden vi nå går inn i, er høysesong for bryllup. Selv om det som oftest ikke er økonomien og jussen som står i fokus i denne forbindelse, er det likevel enkelte konsekvenser av et ekteskap som er verdt å merke seg. For hva skjer egentlig med økonomien og eiendelene til den enkelte når man gifter seg?

Les mer her

Aksjonæravtaler

Våren er gjerne tid for generalforsamling i landets aksjeselskaper. Kanskje er det også et godt tidspunkt for å vurdere om selskapet og forholdet mellom dets aksjonærer er godt nok strukturert og regulert?

Les mer her

Tonje Enger ny advokatfullmektig fra 1. mars 2019

 Tonje Enger har fra 1. mars 2019 startet som advokatfullmektig i Advokatfirma Olafsen AS.

Les mer her

Foreldelse av krav

Vi opplever stadig at krav foreldes fordi man har for dårlig kunnskap om reglene for foreldelse av krav etter norsk rett.

Som hovedregel foreldes krav etter tre år. Fristen regnes i utgangspunktet fra den dagen kravet oppstod.

Les mer her

Ny arvelov

Den 22. juni 2018 la regjeringen i statsråd frem forslag til ny arvelov. Forslaget skal behandles i stortinget. Det er per dags dato ikke kjent når stortingsbehandlingen vil være ferdigstilt og loven eventuelt vil tre i kraft.

Forslaget vil i all hovedsak videreføre reglene slik vi kjenner de i dag, men det er likevel verdt å merke seg visse foreslåtte endringer.

Les mer her

Benytter du innleid arbeidskraft?

Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler for innleie av arbeidskraft.

Innleie er kun tillatt i samme utstrekning som det er adgang til midlertidig ansettelse. Hovedregelen er at alle skal ansettes i faste stillinger, slik at midlertidig ansettelse krever et særskilt grunnlag.

Les mer her

Behandling av personopplysninger – betydning av GDPR

I juli 2018 trådte det i kraft en ny personopplysningslov i Norge. Gjennom denne loven ble det nye EU-regelverket for innhenting og oppbevaring av personopplysninger, GDPR, gjort gjeldende her til lands.

Les mer her

Innkreving etter tvangsfullbyrdelseslovens regler

Mange virksomheter benytter seg av inkassoselskaper i forbindelse innkreving av pengekrav. Vår erfaring er at det heller kan lønne seg å benytte advokat for å besørge innkreving i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens og tvistelovens system.

Les mer her

 

 

Site Footer