Personvern

Personvernerklæring
for Advokatfirma Olafsen AS

Sist endret: 7. januar 2019

1. Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirma Olafsen AS.

Når det i denne personvernerklæringen henvises til «GDPR», menes EU-forordning 679/2016 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (GDPR).

Advokatfirma Olafsen AS er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Med «personopplysninger» menes enhver opplysning om identifiserte eller identifiserbare fysiske personer, jfr. GDPR artikkel 4 nr 1.

Dersom du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller har behov for ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du gjerne ta kontakt med daglig leder, advokat Åse Britt Olafsen.

Kontaktinformasjon:

Telefon:          32 83 22 00
Mobil:             950 74 130

E-post:            olafsen@advokatolafsen.no

Postadresse:
Advokatfirma Olafsen AS
v/ advokat Åse Britt Olafsen
Postboks 589
3002 Drammen

 

2. Hvem vi behandler personopplysninger om

Advokatfirma Olafsen AS behandler i hovedsak opplysninger om personer som har et klientforhold hos oss. Dette gjelder kontaktspersoner hos våre næringslivsklienter, samt private klienter.

I tillegg til dette behandler vi personopplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere, personer som er involvert i saker vi håndterer (for eksempel motparter), andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til, samt besøkende på vår nettside og Facebook-side.

 

3. Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag

Nedenfor er det gitt en oversikt over hvilke formål Advokatfirma Olafsen AS behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler, samt det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene.

Etablering av klientforhold

Når vi kontaktes av en klient med forespørsel om vi kan ta et oppdrag, foretar vi en uavhengighetssjekk internt (konfliktavklaring) før vi eventuelt påtar oss oppdraget.

Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Konfliktsjekk omfatter som regel fullt navn, hva saken gjelder og, hvis relevant, kredittverdighet.

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Dette omfatter innhenting av fullt navn og fødselsnummer, herunder slik at det tas kopi av legitimasjon. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Dersom vi kan ta oppdraget, registereres kontaktinformasjon for klienten. For private klienter er dette fullt navn, fødselsnummer, postadresse, e-postadresse og telefonnummer. For næringslivsklienter registrerers foretaksnavn, foretaksadresse og organsisasjonsnummer, samt e-postadresse, telefonnummer, navn og stillingsbetegnelse for virksomhetens kontaktperson(er).

Registreringen av kontaktopplysninger er for privatkunder nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. For virksomhetsklienter bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Sakshåndtering

Under håndteringen av en enkelt sak, benyttes kontaktinformasjonen som er registrert om klienten eller klientens kontaktperson(er) til kommunikasjon med klienten.

For øvrig vil enkelte advokatoppdrag innebære at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter klienten oversender eller annen korrespondanse i saken. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med oppdrag for virksomhetskunder er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav), jf. personopplysningsloven § 11.

Kunnskapsforvaltning

Saksdokumenter vil kunne bli benyttet i forbindelse med intern opplæring og kunnskapsforvaltning i advokatfirmaet. Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å nyttiggjøre utarbeidet kunnskap i videre rådgivning, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Der personopplysningene som sådan ikke er nødvendige for å fylle dette formålet, vil det bli foretatt anonymisering forut for bruk av sakdokumenter til slik kunnskapsforvaltning.

Klientadministrasjon

Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem. For virksomhetskunder er det vi gjør i forbindelse med klientadministrasjon hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Lagring og oppbevaring av saksdokumenter

Vi oppbevarer saksdokumenter i 10 år etter at oppdraget er avsluttet, eller så lenge det ellers er lovpålagt. Sakdokumentene lagres i et fysisk arkiv på vårt kontor. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den legitime interessen angitt over) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven § 11.

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

Oppbevaring av betrodde midler (klientmidler)

I forbindelse med utføring av vårt advokatoppdrag, vil vi kunne bli bedt om å oppbevare eller forvalte midler på vegne av klienten. Dette vil også kunne innebære behandling og oppbevaring av personopplysninger. I enkelte sammenhenger oppretter vi også bankkonto på vegne av klient. Behandlingsgrunnlaget for håndtering av personopplysninger for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr 1 bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle oppdraget på klientens forespørsel).

Fakturering

Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom klienten ber om dette. For privatkunder, benyttes personens private postadresse eller e-postadresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

IT-drift og sikkerhet

Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. vår legitime interesse knyttet til nevnte aktiviteter) og vår rettslig forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

 

4. Hvem vi deler personopplysninger med

Våre leverandører av IT-tjenester og regnskapstjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Advokater er underlagt en streng taushets- og fortrolighetsplikt. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt.

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt.

 

5. Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

 

6. Dine rettigheter

Trekke samtykke tilbake

Dersom du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Be om innsyn

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting

Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet

I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

Klage til tilsynsmyndigheten

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

 

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.