Ny arvelov

Den 22. juni 2018 la regjeringen i statsråd frem forslag til ny arvelov. Forslaget skal behandles i stortinget. Det er per dags dato ikke kjent når stortingsbehandlingen vil være ferdigstilt og loven eventuelt vil tre i kraft.

Forslaget vil i all hovedsak videreføre reglene slik vi kjenner de i dag, men det er likevel verdt å merke seg visse foreslåtte endringer.

Pliktdelsreglene

Dagens pliktdelsregler innebærer at 2/3 av arvelaters dødsbo skal tilfalle livsarvingene. Beløpsmessig er likevel grensen slik at hvert barn har krav på 1 million kroner. Fjernere livsarving har krav på minst kr 200.000,-.

I forslag til ny arvelov er det foreslått å endre den beløpsmessige grensen på livsarvingers pliktdelsarv. Beløpsgrensen skal øke fra 1 million kroner og opp til 25 G (folketrygdens grunnbeløp). P.t. vil det innebære en økning opp til ca. kr 2,42 millioner kroner. Brøken på 2/3 av arvelaters dødsbo er foreslått videreført, mens særregelen knyttet til fjernere livsarving er foreslått fjernet. Arvelater vil etter det nye lovforslaget dermed ha mindre frihet til å testamentere til andre enn livsarvinger.

Det er videre forslått å endre reglene knyttet til den gjenstandsmessige pliktdelsarven. Dette innebærer at testator nå kan beslutte at en arving skal motta en spesifikk gjenstand uavhengig av hvorvidt verdien av denne krenker reglene om pliktdelsarv. Den aktuelle arvingen kan i så tilfelle betale ut mellomlegget til dødsboet. Lovendringen vil også innebære at testator kan bestemme at en gitt arving skal motta arven i kun kontanter. Dette er det ikke anledning til etter dagens regler og vil i praksis kunne innebære at testator kan sørge for at arvingen ikke får anledning til å motta for eksempel en hytte på skifteoppgjøret. Arvelater gis her en større frihet til å beslutte hvorledes gjenstandene etter han/henne skal fordeles mellom arvingene.

I forslaget som ligger til behandling er det lagt opp til en overgangsperiode på ett år fra ikrafttredelse knyttet til endringen i pliktdelsreglene. Dette gir de som allerede har opprettet testament en anledning til å områ seg og undersøke hvorvidt testamentet vil stå seg i henhold til de nye reglene. Etter en slik overgangsperiode vil testasjoner som bygger på de eldre reglene bli ugyldige såfremt de er i strid med de nye pliktdelsreglene.

Har du behov for nytt testament?

Vi anbefaler alle som har opprettet testament til å ta en gjennomgang av hvorvidt det er behov for å endre dette. Dette gjelder særlig de som har latt begrensningen i pliktdelsreglene være førende for resterende testasjoner.

Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon om ikrafttredelse og eventuelle endringer.

Sist oppdatert 11. februar 2019

Site Footer