Benytter du innleid arbeidskraft?

Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler for innleie av arbeidskraft.

Innleie er kun tillatt i samme utstrekning som det er adgang til midlertidig ansettelse. Hovedregelen er at alle skal ansettes i faste stillinger, slik at midlertidig ansettelse krever et særskilt grunnlag. Dermed begrenses også adgangen til å benytte innleid personell. Midlertidig ansettelse vil være tillatt når arbeidet er av midlertidig karakter, og ved vikariat.

Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale, kan det inngås avtale med tillitsvalgt om innleie også i andre tilfelle, men dette gjelder kun dersom den aktuelle fagforeningen har såkalt innstillingsrett. Adgangen til innleie er således noe strammet inn ved lovendringene.

Det er krav om at den som leies inn skal vare fast ansatt i bemanningsfortaket. Den innleide arbeidstakeren skal også ha samme lønns- og arbeidsvilkår som virksomhetens egne ansatte.

Merk at innleiebedriften vil være solidarisk ansvarlig for at arbeidstakeren mottar lønn og andre ytelser!

Sist oppdatert 11. februar 2019

Site Footer