Problemer med leietaker?

Det er mange som leier ut bolig, enten en leilighet i egen bolig eller leier ut sekundærbolig. Ikke alle leieforhold går som planlagt, enten ved at man som utleier ikke får betalt husleie eller det kan være andre grunner til at man ønsker en avslutning på leieforholdet.

Uansett bakgrunn for at man ønsker en avslutning av et leieforhold bør utleier først forsøke å oppnå dialog med leietaker. Dersom partene kan komme til enighet, vil dette være tid- og ressursbesparende for begge parter.

Dersom du som utleier har såkalt «tvangsgrunnlag» kan du få hjelp av namsmannen til å få leietakeren til å flytte. Tvangsgrunnlag kan være ubetalt husleie, at leieforholdet er utløpt eller oppsagt (etter husleieloven § 9-7) eller at det foreligger grunnlag for å heve leieavtalen (vesentlige mislighold). Prosessen med fravikelse via namsmannen kan ta noe tid, slik at det kan være hensiktsmessig å ikke avvente med å sende første henvendelse til leietaker etter at betaling uteblir eller andre brudd på kontrakten oppdages.

Første henvendelse bør være en betalingspåminnelse ved ubetalt husleie, eller en flytteoppfordring ved utløpt leietid eller oppsigelse. Dette kan få betydning for dekning av sakskostnader senere i prosessen. Sett en frist for å betale det forfalte beløp eller utflytting. Fristen bør settes noe frem i tid, for eksempel 14 dager.

Betaler ikke leietaker husleien etter betalingspåminnelse, eller har flyttet ut i henhold til flytteoppfordring, skal det sendes varsel etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Av varslet må bakgrunnen for kravet fremkomme (faktura eller avtale), samt eventuelt størrelsen på kravet. Det må samtidig fremkomme hva som vil skje dersom leietaker ikke betaler eller flytter ut – altså at utleier vil sende begjæring om fravikelse til namsmannen. Det må settes en frist med minimum 2 uker på varslet. Det finnes maler til varsel på politiets nettside (politiet.no).

Dersom 2 uker har passert uten at husleie er betalt eller leietaker har flyttet ut kan det sendes begjæring om fravikelse til namsmannen. Husk å sende begjæringen til den namsmannen som er tilknyttet det distrikt hvor utleieboligen befinner seg. Når namsmannen mottar begjæring om fravikelse skal denne behandles hos namsmannen, samt at leietaker (og eventuelt ektefelle) igjen skal varsles med lovens fastsatte frister, før den faktiske fravikelsen kan skje. Prosessen fra utleiers påminnelse til boligen igjen er tilgjengelig for utleier, kan således ta noe tid. Utleier kan ha krav på leie eller erstatning for tapte leieinntekter, også for denne perioden.

Husk alltid å ha skriftlig leiekontrakt!

Sist oppdatert 2 juni 2019

Site Footer