Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta sine rettigheter. Mange saksområder er omfattet av ordningen, men ikke alle. Spør oss gjerne om din sak kan dekkes!

Du kan få «fritt rettsråd» som innebærer at vi bistår i en innledende fase av saken. Vi skiver brev til din motpart, som typisk kan være tidligere ektefelle eller samboer, NAV eller en arbeidsgiver som har sagt deg opp eller ikke betaler lønn.

Du kan også få «fri sakførsel», som innebærer at vi bistår deg i saker for domstolene. Dette gjelder enten det er du eller din motpart som bringer saken inn for retten.

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser. Kontakt oss gjerne hvis du ønsker ytterligere opplysninger om inntektsgrensene

Bruk av advokat

Næringslivsklienter

Våre advokater bistår næringslivsklienter i enkeltstående oppdrag og ved fast generell rådgivning. Mange av våre klienter har erfart at det er bedre å kontakte oss i forkant av en prosess for råd og veiledning, enn å trå feil! Vi loser din virksomhet trygt gjennom for eksempel oppsigelser, kontraktsinngåelser og forhandlinger. Vi kan også bistå med organiseringen av din virksomhet og utarbeidelse av aksjonæravtaler.

I næringsvirksomhet oppstår det ofte konfliktsituasjoner. Typisk kan det være kunder som reklamerer eller ikke betaler, og leverandører som ikke holder hva de har lovet.
Tvist kan også oppstå mellom eiere av virksomheten, mellom virksomheten og de ansatte, og mellom virksomheten og offentlige organer. Våre advokater har lang og bred erfaring fra bistand i tvistesaker for alle rettsinstanser. Vi påtar oss også voldgiftsoppdrag i slike saker.

Privatpersoner

Det kan i flere situasjoner i løpet av livet være nyttig å gjøre bruk av en advokat. Dette gjelder enten du liker å være føre var, for eksempel gjennom en samboeravtale eller et testament, om du har havnet i en tvist som reiser nye og ukjente spørsmål, eller om du har behov for mer generell veiledning gjennom en prosess. En advokat skal opptre både som rådgiver og som talsmann for sin klient, slik at det også kan være nyttig med advokat dersom du synes det er vanskelig å kommunisere direkte med en motpart. Advokaten tar seg av dette.

Dersom du lurer på om du er i en situasjon der du kan ha behov for advokatbistand, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Du trenger ikke ha konkrete formulerte spørsmål eller vite hvilket rettsområde du trenger hjelp til når du ringer. Vår sekretær vil sette opp et møte for deg med en av våre advokater, hvor dere sammen kan finne ut av dette og om advokaten har mulighet til å bistå akkurat deg.

Til dette første møtet ville det være fint om du kan ta med deg eventuelle sakspapirer som har betydning. Dette gjør det lettere for advokaten å ta en første vurdering. Etter dette må det videre samarbeidet avtales nærmere mellom deg og advokaten, ettersom alle saker er forskjellig og det ikke er mulig å si noe generelt om hvordan en prosess vil være.

Taushetsplikt og konfidensialitet

Advokater er underlagt en streng lovbestemt taushetsplikt. I tillegg gjelder en plikt om konfidensialitet og fortrolighet som innebærer at advokaten ikke kan snakke om klientforhold til andre selv om opplysningene ikke direkte bryter taushetsplikten. Brudd på disse plikter kan medføre straffeansvar for advokaten, i tillegg til strenge disiplinære følger fra Advokatforeningen. Taushets- og fortrolighetsplikten gjelder alle ansatte ved et advokatkontor, og den er ikke tidsbegrenset. Dette innebærer at den ikke opphører dersom klienten avslutter sitt klientforhold, og heller ikke etter klientens død.

Det er med andre ord trygt å gå til advokat, og du kan være sikker på at andre ikke vil få opplysninger om din sak, eller at du i det hele tatt har tatt kontakt med kontoret. Du kan gjerne lese mer om dette i Regler for god advokatskikk, som del av Advokatforskriften. Klikk her.

Advokatfirma Olafsen AS har også utarbeidet egen personvernerklæring i tråd med regelverket for personvern (GDPR og personopplysningsloven). Klikk her.

Site Footer