Arbeidsrett

 • Oppsigelse / avskjed
 • Opprettelse av ordinære arbeidsavtaler og særskilte
  avtaler for ledere
 • Omplassering av arbeidstakere
 • Nedbemanning, rasjonalisering og avvikling av
  arbeidsforhold
 • Oppstart av konkurrerende virksomhet
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Krav til arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger
 • Arbeidsulykker
 • Underslag, tyveri og andre straffbare forhold
 • Krav om betaling av utestående lønn og feriepenger

Arv, testamenter og fullmakt

 • Utarbeidelse av testament
 • Gjennomføring av arveoppgjør
 • Forskudd på arv/gaver
 • Utarbeidelse av fremtidsfullmakt
 • Generasjonsskifte

Familierett

 • Samboeravtale
 • Ektepakt og særeie
 • Økonomisk oppgjør ved skilsmisse og oppløsning av samboerforhold
 • Barnefordeling

Fast eiendom

 • Mangler ved fast eiendom
 • Klage på håndtverkstjenester
 • Krav om heving/prisavslag/retting
 • Husleie
 • Sameie og vedtekter
 • Nabotvister
 • Kommunale byggetillatelser og reguleringsplaner
 • Overdragelse av fast eiendom.

Kjøp og salg

 • Kontrakter
 • Forhandlinger
 • Mangler og reklamasjon
 • Opsjonsavtaler
 • Ugyldige avtaler

Trygd og pensjon

 • Krav mot NAV i forbindelse med sykdom og uførhet
 • Klage og anke
 • Pensjonsrettigheter

Helserett

 • Bistand til helseinstitusjoner og andre i spørsmål knyttet til organisering og krav til institusjoner
 • Pasientrettigheter
 • Krav til helsepersonell

Inndrivelse av pengekrav

 • Påkrav og utlegg
 • Tiltredelse av pant
 • Utarbeidelse av gjeldsbrev

Gjeldsforhandlinger og gjennomføring av akkord

 • Forhandlinger med kreditorer for private og næringsdrivende

Akjseselskaper

 • Stiftelse og etablering
 • Vedtekter
 • Aksjonæravtaler
 • Styrets organisering og arbeid
 • Uenighet og tvist mellom eiere
 • Tvangsinnløsning av aksjonær
 • Styreansvar
 • Spørsmål om konkurs

Økonomisk kriminalitet og foretaksstraff

 • Bistand til selskaper, ledelse og eiere ved spørsmål om underslag, utroskap, bedrageri, korrupsjon og andre straffbare forhold

Anbud, konkurranser om kontrakter og offentlige anskaffelser

 • Krav om erstatning etter forbigåelse
 • Klage til Kofa og søksmål
 • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 • Markedsføringsloven, forholdet til konkurrerende virksomheter

Erstatningsrett

 • Erstatning ved personskade
 • Yrkesskadeerstatning
 • Pasientskadeerstatning
 • Voldsoffererstatning
 • Erstatning ved skade på gjenstander
 • Erstatning ved annet økonomisk tap

Forsikringsrett

 • Ulykkesforsikring
 • Livsforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Yrkesskadeforsikring
 • Forsikringsoppgjør ved skade på eiendom, innbo, bil og annet
 • Tvist mot forsikringsselskaper

Personvern

 • Personoppplysningsloven
 • GDPR
 • Personvernerklæringer

Tvisteløsning

 • Forhandlinger
 • Bistand i forliksrådet
 • Prosedyre for domstolene

Utdanning

 • Klage på karakter
 • Inntakskrav høyere utdanning
 • Samordnet opptak
 • Fagsammensetning i videregående utdanning

Site Footer